Power Breakfast – קרן חברתית או קרן ריבון?

Power Breakfast - קרן חברתית או קרן ריבון?

ב-20/10/2013 יקיים המכון לרפורמות מבניות Power Breakfast בנושא קרן העושר הישראלית, על מנת להציג את עמדתם של אנשי ציבור וכלכלה מובילים בצורך להקים קרן עושר לצרכים חברתיים.

...

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

"מדד ההומלסים" של המכון לרפורמות מבניות - בין השנים 1995-2012 עלה ב-4.5% מספר בתי האב בישראל הגרים בדיור לא תקני וכיום שיעורם עומד על 8.5%. מדובר בעליה של 26% במספר חסרי הדיור ...

...

גאופוליטיקה חדשה במזה"ת

גאופוליטיקה חדשה במזהת

עד שנת 2035, כ-93% מהנפט המיוצא ממדינות MENA עתיד לזרום מזרחה – לכלכלות הצומחות של אסיה, ובראשן סין. להערכתנו, מגמה זו טומנת בחובה שינוי גיאופוליטי, לפיו המעצמה הכלכלית הסינית המתפתחת תצטרף לארה"ב, ...

...

המכון לרפורמות מבניות הוקם בשנת 2010 כחברה לתועלת הציבור. מטרת המכון הינה קידום המחקר הכלכלי משפטי, בנושאים חברתיים שעיקרם מלחמה בעוני, שניתן ליישמם בדרך דמוקרטית על ידי רפורמת מבניות

מן העתונות

עיתונות קטן

מדיניות דיור והתחדשות עירונית - סיקור פעילות המכון בתחום הדיור וההתחדשות העירונית.
גאופוליטיקה חדשה במזרח התיכון - סיקור פעילות המכון בתחום הגאופוליטיקה החדשה במזרח התיכון.
פסגת הנדל"ן 2013 - סיקור ועידת ישראל לנדל"ן, התחדשות עירונית ודיור בהישג-יד.

אופורטוניזם – הספר

opportunism
ספרו של שרגא בירן, אשר יצא באנגלית, מציג את הבעייתיות של שיטות הממשל הכלכלי שהיו מקובלות במאה הקודמת – הסוציאליזם הבירוקראטי, כמו גם הקפיטליזם הדורסני. בירן מציע בספרו שיטת ממשל כלכלי חדשה שבמרכזה נמצא האדם היוצר, ומערכות השלטון תומכות ביצירתו ובזכויותיו.